Books

Mewari Miniature Painting (1680-1698) by Allah Baksh
Alok Bhalla, Chandra Prakash
 Art